تاريخ : جمعه 2 آبان 1393 | 07:33 | نویسنده : Elşən

مروري بر تعريف استراتژي در بازي فوتسال


استراتژي در واقع تدبيري است خاص كه مربيان در طول بازي اتخاذ مي نمايند تا درنهايت موفقيت تيمي را به همراه داشته باشند.اين تفكر كه از فاكتورهاي موفقيت مربيان با دانش مي باشد پيرو تحليل آماري و ديداري از آنچه از تيم خود انتظار داريم و اطلاعاتي كه از تيم حريف خواهيم داشت بررسي و انتخاب خواهد شد.هرتيم با استراتژي مشخص كه ازسوي مربي انتخاب مي گردد تيم را در دو بخش دفاع و حمله داراي برنامه اي مشخص مي نمايد.استراتژي در واقع تركيبي از ۳ عنصر كليدي با عناوين : سيستم در بازي ، تاكتيك ، سبك يا روش بازي تشكيل خواهد شد كه در اين مبحث به تحليل اين سه واژه براي درك بيشتري از واژه استراتژي مي پردازيم.

سيستم همان چيدمان اوليه بازيكنان در زمين مياشد كه با نشان دادن اعداد برمبناي نحوه استقرار در زمين بازي مشخص مي گردد. امروزه در بازي فوتسال سيستم ها همواره در حال تبديل شدن به يكديگر مي باشند. (Alternative ) اين بدان معناست كه مربيان مي بايست براي موفقيت بر مبناي توانايي بازيكنان (ابزار)  براي تغيير سريع سيستمها بمنظور رسيدن به موفقيت در دفاع و حمله برنامه ريزي داشته باشند .سيستمهاي رايج در بازي فوتسال : ۲-۲         ۱-۲-۱       ۳-۱   و    ۰-۴  خواهد بود كه هم در دفاع و هم در حمله داراي نقاط ضعف و قوت مي باشد كه در مبحث هفته آينده به تفكيك در ارتباط با آنها صحبت خواهيم نمود.


 Picture3Picture4Picture2Picture1

تاكتيك برنامه اي است جهت موفقيت يك تيم كه توسط مربي اتخاذ و مي بايست از ديد حريف پوشيده باشد.مربيان در جريان بازي از تاكتيكهاي مشخص و تمرين شده استفاده خواهند نمود و همانطور كه در مباحث گذشته عنوان نموديم تاكتيكها را به : تاكتيك فردي ، تاكتيك تيمي ، تاكتيك گروهي ، تاكتيك تيمي و تاكتيكهاي ويژه تقسيم بندي خواهيم نمود.


1234


سبك يا روش بازي نيز راههاي و روشهاي مختلف و متعددي خواهد بود كه پس از اتخاذ تاكتيك مناسب براي آن در نظر گرفته خواهد شد.اين بدان معني است كه تاكتيكهايي در بازي موفق به اجرا خواهند شد كه راههاي مختلفي (Option)  براي رسيدن به دروازه حريف در حمله و مراقبت از دروازه خود در دفاع داشته باشد.

با اين تعاريف در مي يابيم كه لازمه اتخاذ استراتژي توسط مربيان صاحب سبك آگاهي از سه فاكتور : سيستم ، تاكتيك و سبك يا روش يازي (Style)  خواهد بود كه به ترتيب اولويت در برنامه هاي تمريني مي بايست مورد توجه مربيان قرارگيرد. براي سيستم اتخاذ شده تاكتيك و براي تاكتيك انتخاب شده تدابير و روشهاي متعددي را  برخواهيم گزيد تا در نهايت منجر به موفقيت گردد.

به عنوان مثال در حمله براي سيستم ۲-۲ در بازي تاكتيك حمله با استفاده از بازي در عمق با بازيكن راس را انتخاب  و  پس از اجراي آن ( به محض رسيدن توپ به بازيكن راس ) جهت كار دوم راههاي متعددي را از جمله : چرخش و شوت ،  پاس در عرض به بازيكنان كناري كه جهت حمايت به سمت بازيكن صاحب توپ مي روند ، پاس رو به عقب و اجراي بازيهاي تركيبي ۲ يا ۳ نفره  و يا بازي با بازيكن  عقب در صورت بسته بودن فضا را تمرين خواهيم نمود تا با توجه به شرايط غيرقابل پيش بيني كه در بازي اتفاق ميافتد بازيكنان توانايي بهترين تصميم گيري را داشته باشند.

شهاب الدين سفال منش

مدرس رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC)
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0