تاريخ : پنجشنبه 3 بهمن 1392 | 02:05 | نویسنده : Elşən

Qolerlər:

 

1) دروازه بان بايد به زانوي پاي تكيه گاه پنالتي زن دقت كند چرا كه از اين طريق مي توان مسير توپ را حدس زد.

2) فشار رواني: بازيكني كه پنالتي مي زند احساس مسئوليتي سنگين و در عين حال ترس از اشتباه را در خود دارد.

3) حداكثر خودداري: دروازه بان نبايد تا آخرين لحظه ممكن حركت كند تا عامل ايجاد ترديد و اشتباه حريف شود.

4) دقت به نگاه پنالتي زن: اگر پنالتي زن تنها به يك سوي دروازه خيره شده است به احتمال بسيار زياد در جهت مخالف آن ضربه خواهد زد.

5) شناخت از حريف: اين امر كمك مي كند تا دروازه بان با چگونگي شيوه پنالتي زدن بازيكن مقابل آشنا و امكان بيشتري براي مهار توپ داشته باشد.

6) فريب: يكي از حقه هايي كه برخي دروازه بانها از آن استفاده مي كنند آن است كه اندكي مايل به يك سمت دروازه مي ايستند. پنالتي زن با مشاهده فضاي باز در طرف ديگر معمولا به همان سمت شليك مي كند و درواز ه بان نيز آمادگي بيشتري دارد.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0