تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1392 | 09:34 | نویسنده : Hüccət


 قانون اول

    محيط توپ حداقل ۶۲ و حداكثر ۶۴ سانتيمتر، وزن توپ ۳۹۰ الي ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) است. شناسايي استاندارد اين است كه هنگامي كه توپ از ارتفاع ۲ متري به زمين رها مي‌شود نبايد بيشتر از ۶۵ و كمتر از ۵۵ سانتيمتر از زمين مسابقه جهش نمايد.

 

قانون دوم

    تعداد بازيكنان:
     
    يك مسابقه با شركت دو تيم نبايد بيش از ۵ بازيكن باشد كه يكي از آنها دروازه بان با لباس مشخص است. در شروع مسابقه حداقل بازيكن بايد ۵ نفر باشد.
     
    حداكثر بازيكن ذخيره ۷ نفر مي‌باشد.
     
    تعداد تعويض سيار نامحدود است، حتي دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمايز از بازيكنان) .
     
    عمل تعويض زماني خاتمه مي‌يابد كه بازيكن جانشين وارد زمين شود.

 

قانون سوم

    وسايل بازيكن:
     
    استفاده از كفش مخصوص براي بازيكن اجباري است.
     
    نقص اين قانون موجب مي شود بازيكن خاطي از زمين خارج شده و پس از  تكميل وسايل با اجازه داوران ،حتماً در هنگام توقف بازي، وارد زمين شود.

قانون چهارم

    براي اداره بازي يك داور اصلي يا سر داور تعيين مي‌گردد. قدرتي كه قانون به او تفويض نموده‌است از هنگام شروع بازي تا هنگام اتمام بازي است. در هر مورد مرتبط با بازي نتيجه نهايي تصميم با اوست. در صورت عدم حضور وقت نگهدار اين مسؤوليت به عهده اوست.

 

​قانون پنجم

    كمك داور (داور دوم) بايستي براي هر مسابقه تعيين شود. او مقابل داور اصلي انجام وظيفه كرده و همان قدرت اجرايي را دارد (همه وقايعي را كه قبل در حين يا بعد از بازي مي‌افتد ثبت و گزارش كند). در صورت نبودن وقت نگهدار وظيفه دارد دو دقيقه اخراجي بازيكنان و تايم يك دقيقه را محاسبه نموده و ببيند كه  تعويض سيار صحيح انجام گرفته‌است. در صورت دخالت بي مورد از جانب كمك داور، داور اصلي بايستي او را از آن وظيفه معاف و شخصي ديگر را جانشين وي در موضوع گزارش كند.
     
    تذكر: در صورت وجود اختلاف نظر بين داور اصلي و كمك داور سرداور (داور اصلي) حاكم خواهد بود.

 

قانون ششم

    وقت نگهدار در خارج از بازي در امتداد خط مياني در منطقه تعويض بازيكنان قرار دارد. وظايف او نگهداري وقت بازي، ۲ دقيقه اخراجي، يادداشت تايم اوت‌ها، دادن علامت تايم اوت به داوران، اعلام زمان بازي با سوت به داوران، يادداشت ۵ خطاي اول هر تيم در هر نيمه كه توسط داوران اعلام شده، ثبت شماره گلزنان و بازيكنان اخراجي و اخطاري و تايم اوت‌ها آن‌ها مي‌باشد.

 

قانون هفتم

     مدت بازي دو وقت ۲۰ دقيقه‌اي و زمان بين دو نيمه استراحت ۱۵ دقيقه‌ مي‌باشد. هر تيم مي‌تواند در هر نيمه يك تايم درخواست كند (در بازي‌هاي حذفي در وقت اضافي تايم اوت وجود ندارد).

 

 

قانون هشتم

    شروع بازي، برنده ي قرعه اختيار انتخاب زمين را داشته و بازنده ي قرعه ضربه شروع بازي را مي‌زند. ضربه شروع به داخل زمين حريف با علامت داور اصلي خواهد بود كه فاصله بازيكن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود. از ضربه شروع مستقيماً گل به دست نمي‌آيد.

 

قانون نهم

    توپ در بازي و خارج از بازي
    وقتي توپ خارج از بازي به طور كامل از خط طولي يا عرضي چه از هوا و زمين گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روي خط طولي نزديكتر مي‌باشد كه توسط حريف زده مي‌شود.

 

قانون دهم

    روش به دست آمدن گل:
     
    تمام توپ از خط دروازه بين تيرهاي عمودي و افقي عبور كرده، به شرطي كه بازيكن مهاجم توپ را با دست يا بازو و پرتاب حمل يا هل نداده باشد.

 

قانون يازدهم

    خطاها و رفتارهاي ناشايست:
     
    هرگاه بازيكني سهواً يا از روي بي احتياطي يا نيروي نامتعادل يا بيش از اندازه ۱۱ خطاي زير را مرتكب شود يك ضربه آزاد مستقيم (يك ضربه پنالتي) به نفع تيم مقابل (اگر داخل محوطه جريمه باشد) گرفته مي‌شود:  لگد زدن - پشت پا زدن - پريدن روي حريف - تنه شديد و خطرناك - تنه از پشت به حريف - تف انداختن - زدن حريف - گرفتن حريف - هل دادن حريف - با شانه به حريف حمله كردن - تكل رو پا.

 

خطاهاي منجر به اخطار:

    مرتكب رفتار غير ورزشي شدن.
     
    با گفتار و كردار به تصميم داور اعتراض نمايد.
     
    مكرراً قوانين بازي را نقص نمايد.
     
    شروع مجدد بازي را به تأخير اندازد.
     
    هنگام شروع مجدد بازي، ضربه آزاد و ضربه كرنر فاصله لازم رعايت نكند.
     
    بدون اجازه داور وارد زمين شود.
     
    بدون اجازه داور زمين را ترك كند.

 

 خطاهاي منجر به اخراج:

    مرتكب خطاي شديد بازي شود.
     
    مرتكب برخورد با زننده شود.
     
    روي حريف يا هر فرد ديگر تف بيندازد.
     
    عمداً با دست زدن به توپ، حريف را از يك گل يا موقعيت گل محروم نمايد.
     
    هرگاه در موقعيت آشكار گل، زماني كه حريف به سمت دروازه در حال پيشروي است، او را با خطاي آزاد مستقيم سلب نمايد.
     
    كلمات توهين آميز بر زبان بياورد.
     
    در يك مسابقه اخطار دوم بگيرد.
     
    تذكر مهم: بازيكني كه توسط داور بازي اخراج مي‌گردد، حتماً بايد به رختكن هدايت شده و بعد از ۲ دقيقه تيم مي‌تواند بازيكن ديگر جايگزين نمايد.

 

قانون دوازدهم

    ضربه آزاد:
     
    تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقيم و ضربه آزاد غير مستقيم مي‌باشد. در ضربه آزاد مستقيم مي‌توان مستقيماً به حريف گل زد.

 

قانون سيزدهم

    خطاهاي جمع شده:
     
    در صورتي كه خطاهاي يك تيم در هر نيمه به ۵ رسيده (از خطاهاي ۱۱ گانه آزاد مستقيم)، (كليه خطاها قانون ۱۲) از آن به بعد اگر يكي از خطاي قانون ۱۲ را مرتكب شود،  خطاي ششم يك ضربه آزاد مستقيم از نقطه پنالتي دوم يا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بين نقطه پنالتي دوم و دروازده حريف باشد) بدون تشكيل ديوار دفاعي به صورت مستقيم زده مي‌شود.
     
    مهاجمين و مدافعين بايد فاصله ۵ متر را رعايت كنند. (فاصله از خط فرضي نقطه پنالتي رعايت گردد).
     
    تذكر: اگر خطاي ششم عقبتر از نقطه پنالتي دوم بود، مستقيم به نقطه پنالتي دوم منتقل شده و ضربه زده مي‌شود (حق پاس دادن را ندارد).

 

قانون چهاردهم

    ضربه پنالتي:
     
    از نقطه پنالتي زده مي‌شود. زننده ضربه بايد مشخص باشد. ضربه حتماً بايد به طرف جلو (دروازه حريف) زده شود.

 

قانون پانزدهم

    ضربه اوت:
     
    هرگاه تمام توپ از خط طولي، چه از روي زمين و چه از هوا بگذرد، توپ بايداز محلي كه خارج شد توسط تيم مقابل با پا به داخل زمين زده شود. زننده ضربه توپ بايد ساكن روي خط طولي يا خارج از خط طولي باشد. بازيكنان تيم مقابل بايد حداقل ۵ متر از محل ضربه فاصله داشته باشد. از ضربه اوت نمي‌توان مستقيم گل زد.

 

قانون شانزدهم

    پرتاب اوت دروازه پرتاب:
     
    پرتاب اوت دروازه مادامي در بازي است كه توپ توسط دروازه بان با دست بيرون از محوطه جريمه قرار گيرد. پرتاب اوت دروازه خطاي ۴ ثانيه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس كردن يا كنترل) يك ضربه آزاد غير مستقيم از محل ۶ متري انجام مي‌گيرد. با پرتاب اوت دروازه نمي‌توان مستقيم گل زد.

 

قانون هفدهم

    ضربه كرنر:
     
    از ضربه كرنر مي‌توان مستقيم گل زد. خطاي ۴ ثانيه دارد. اگر ضربه كرنر به طور صحيح زده نشود، ضربه تكرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ بايد ساكن باشد. همشه برنده قرعه ي سكه صاحب زمين بازي يا زننده پنالتي يا انتخاب رنگ پيراهن مي‌باشد. تيمي مي‌تواند تايم استراحت بگيرد كه صاحب توپ باشد، مثل ضربه كرنر، پرتاب اوت. دروازه بان مي‌تواند در زمين حريف بيش از ۴ ثانيه بازي كند. دروازه بان نمي‌تواند در جريان بازي مستقيم توپ را با دست وارد دروازه حريف كند. پاس عقب مادامي محسوب مي‌شود كه توپ از ضربه مچ پا به پايين زده شود (فقط از ناحيه كفش). در زدن اوت پا روي خط نباشد.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0